Kopalnie Odkrywkowe
Surowców Drogowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wilkowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ZASADY FUNKCJONOWANIA

Podstawową zasadą kierowania w KOSD Sp. z o.o.  jest zasada jednoosobowego kierownictwa , której każdy pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie zadań. Całokształtem działalności Spółki zarządza i kieruje Prezes Zarządu, który zgodnie z przepisami prawa goelogicznego i górniczego pełni również  funkcję Kierownika Zakładu Górniczego.Strukturę organizacyjną Spółki oparto o Regulamin Organizacyjny. Regulamin Organizacyjny określa szczegółowo zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Spółce.

Struktura organizacyjna w KOSD Sp. z o.o.w Wilkowie obejmuje następujące piony:

  • Pion Prezesa Zarządu, 
  • Pion Głównego Księgowego.

Prezesowi Zarządu bezpośrednio podlegają:

1. Radca prawny;

2. Dział Kadr i Spraw Socjalnych;

3. Inspektor ds. BHP i P.POŻ;

4. Dział Sprzedaży i Marketingu;

oraz pełnomocnik-prokurent :

  • główny księgowy.

Radca Prawny - głównym zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej zgodnie z przepisami ustawy o Radcach Prawnych.

Dział kadr i spraw socjalnych - działa w zakresie spraw kadrowych, szkolenia zawodowego, spraw organizacyjno prawnych i socjalno - bytowych.

Inspektor ds. BHP o P.POŻ – powołany jest do organizowania i nadzorowania postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy , ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Dział Sprzedaży i Marketingu – głównym zadaniem działu jest prowadzenie polityki sprzedaży, prowadzenie działań marketingowych oraz koordynowanie składowania wyrobów gotowych.

Wydział Wydobycia i Przeróbki Mechanicznej – realizuje zadania w zakresie udostępniania i przygotowania złoża oraz prowadzi jego eksploatację na obszarze górniczym "Kondratów I", zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geologicznego i górniczego. Zadaniem wydziału jest produkowanie wyrobów kamiennych z bazaltu zgodnie z założeniami przyjętymi w planie asortymentowym.

Wydział Mechaniczno- Energetyczny – zadaniem działu jest zapewnienie odpowiedniej organizacji , warunków kierowania i utrzymania pełnej i bezawaryjnej gotowości wszystkich maszyn i urządzeń oraz zabezpieczenie sprawności maszyn i urządzeń energetycznych pracujących w przedsiębiorstwie , a także zapewnienie systematycznej dostawy energii elektrycznej.

Dział ds. Zaopatrzenia – głównym zadaniem działu jest dokonywanie zakupów oraz dostarczanie materiałów, narzędzi oraz części zamiennych niezbędnych w produkcji oraz organizowanie gospodarki magazynowej.

Dział Transportu - głównym zadaniem Działu jest zapewnienie sprawnej obsługi technicznej i bezawaryjnego funkcjonowania środków transportowych i sprzętu.

Prokurent – Główny Księgowy działa i ponosi odpowiedzialność w zakresie obowiązujących przepisów określonych ustawą o rachunkowości. Realizuje zadania w zakresie prowadzenia rachunkowości Przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi zasadami, organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej oraz prowadzenia gospodarki finansowej i sprawowania kontroli wewnętrznej.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Legnicy "WILKÓW"
Osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Świrska, tel.(076) 878-19-82
Data modyfikacji: 2006/05/22 14:46:28
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak